Open navigation

Công văn 1342/TCT-CS Chính sách thuế đối với hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1342 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;

- Công ty TNHH MTV Đất Hiếm Việt Nam.

(Khu CN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh);


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  2323 / CT - KT1  ngày 28/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và công văn số  101215 / VREX  ngày 10/12/2015 của Công ty TNHH MTV Đất Hiếm Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 14 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:


“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.


Tại điểm b Khoản 4.3 Điều 3 Phần A Thông tư số  66 / 2010 / TT - BTC  ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết quy định:


“4.3. Các bên cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào một bên khác.


Thông thường, hai doanh nghiệp trong một kỳ tính thuế có quan hệ giao dịch kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau thì xác định là các bên liên kết:b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp”;


Căn cứ Phần B Thông tư số  66 / 2010 / TT - BTC  ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác định giá thị trường trong các giao dịch liên kết;

Căn cứ Điều 25 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế.


Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số  1805 / CT - KTr1  ngày 28/9/2015 thì Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam chuyên gia công kim loại đất hiếm từ vụn nam châm và ô xít cho bên thuê gia công là các khách hàng nước ngoài như: Mikuni Sogyo Corporation (Nhật Bản), Chuden Rare Earth Co., Ltd (Nhật Bản) và Chuo Denki Kogyo Go.,Ltd (Nhật Bản), các khách hàng này đều góp trên 20% vốn điều lệ vào Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam.


Căn cứ các hướng dẫn trên, về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế. Trường hợp từ tháng  10 / 2014  đến tháng  6 / 2015  Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam có hoạt động thanh lý bán lỗ các tài sản cố định chưa khấu hao hết, giá trị còn lại lớn và các tài sản cố định đang đầu tư dở dang chưa hoàn thành bàn giao đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có dấu hiệu rủi ro về thuế thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan có chức năng xác minh làm rõ các giao dịch thanh lý tài sản này có phải giao dịch liên kết hoặc giao dịch không theo giá thị trường để xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết theo quy định tại Phần B Thông tư số  66 / 2010 / TT -  BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính và Điều 25 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH MTV Đất Hiếm Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.