Open navigation

Công văn 2732/TCHQ-GSQL Thủ tục hải quan nhập khẩu xăng dầu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2732 / TCHQ - GSQL 

V/v thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu xăng dầu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.


Trả lời Điện số  01 / HQBĐ  và Điện số  02 / HQBĐ  ngày 04/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Thực hiện công văn số  1555 / VPCP - KTTH  ngày 11/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu, đồng ý đề xuất Cục Hải quan tỉnh Bình Định được thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu xăng dầu đối với lô hàng xăng dầu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong của Công ty xăng dầu Bình Định theo hướng dẫn tại Thông tư  88 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.