Open navigation

Công văn 2795/TCHQ-GSQL Thông báo kết quả xác minh C/O


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2795 / TCHQ - GSQL 

V/v: thông báo kết quả xác minh C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội


Tiếp theo công văn số  3225 / TCHQ - GSQL  ngày 10/4/2015 của Tổng cục Hải quan và căn cứ công hàm số 0313. 13 / 2327  của Cục Ngoại thương Thái Lan, công hàm số BPA:3:2:7/1 Jld. 15 (17) của Bộ Công nghiệp và Ngoại thương Malaysia, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác minh như sau:


  1. Cục Ngoại thương Thái Lan xác nhận tính hợp lệ của 341 C/O form D do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan cấp.


  2. Bộ Công nghiệp và Ngoại thương Malaysia xác nhận đã phát hành 422 C/O cho Công ty UMW Toyota Motor Sdn. Bhd và các C/O này là chính xác.


Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ các lô hàng có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội biết, thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty ô tô Toyota Việt Nam

(địa chỉ: Phường Phúc Thắng, 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc) (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.