Open navigation

Công văn 2859/TCHQ-TXNK Thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam - Hàn Quốc


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2859 / TCHQ - TXNK 

V/v áp dụng Hiệp định TM tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Daum & Jungan.

(Đ/c: Km5, Thôn 4, xã Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định)


Trả lời công văn không số ngày 29/1/2016 của Công ty Cổ phần Daum & Jungan (Công ty) đề nghị cho biết thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 05/5/2015.


Căn cứ Thông tư số  201 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018;


Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc không có điều khoản cam kết về thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của hai bên.


Đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Thông tư số  201 / 2015 / TT - BTC  nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu để khai báo mã số, mức thuế nhập khẩu ưu  đãi / ưu  đãi đặc biệt đúng quy định.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Daum & Jungan được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.