Open navigation

Công văn 2915/TCHQ-TXNK Không hoàn trả thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2915 / TCHQ - TXNK 

V/v không hoàn trả thuế GTGT hàng NK tái xuất trả lại người bán

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  13588 / CT - TTr2  ngày 28/3/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội (đính kèm bản sao công văn trên) về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán. Theo đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đề nghị của Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam (Mã số thuế: 0102068494), Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị cơ quan Hải quan phối hợp xử lý đối với những tờ khai hàng nhập khẩu tái xuất khẩu trả lại cho bên bán như đã nêu tại công văn số  13588 / CT - TTr2  nêu trên, cụ thể:


Đối với những tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2014, Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan Thuế, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn trả đối với số thuế nêu trên;


Đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014, Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan Thuế, đơn vị đã có cam kết về việc không hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu. Để giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp trong thủ tục kê khai khấu trừ, hoàn thuế, cơ quan Thuế không điều chỉnh giảm thuế GTGT đã kê khai khấu trừ, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn trả đối với số thuế nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết; kiểm tra các tờ khai đã nêu tại công văn  13588 / CT - TTr2  nêu trên và phối hợp với cơ quan Thuế để xử lý những tờ khai Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam đã hoàn thuế tại cơ quan Hải quan (nếu có)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP. Hà Nội (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK . L.Nga (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.