Open navigation

Công văn 4446/BTC-CST Tiêu chuẩn thép không hợp kim, cán nóng


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4446 / BTC - CST 

V/v tiêu chuẩn thép không hợp kim, cán nóng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam


Bộ Tài chính nhận được công văn số DH16-01 ngày 08/01/2016 của Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam về chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98 đối với mặt hàng thép không hợp kim được cán nóng. Sau khi trao đổi với Bộ Công Thương (tại công văn số  2329 / BCT - KHCN  ngày 18/3/2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn số  1799 / BKHĐT - KTCN  ngày 17/3/2016), Bộ Khoa học và công nghệ (tại công văn số  815 / BKHCN - TĐC  ngày 11/3/2016), Hiệp hội Thép Việt Nam (tại công văn số  12 / HHTVN  ngày 10/3/2016), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2.7 mục I Chương 98 Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 9839 gồm các mã hàng 9839.10.00, 9839.20.00 (mã tương ứng tại 97 Chương là 7213.91.90, 7213.99.90) áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng có các tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương như tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G4051:2009 và JIS G3507:2010 thì thực hiện như sau:

  • Trường hợp doanh nghiệp chứng minh được các mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng nhập khẩu có các yêu cầu kỹ thuật không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 quy định tại khoản 2.7 mục I Chương 98 thì khai báo tương ứng vào các mã hàng 9839.10.00, 9839.20.00 và được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% quy định tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC .

  • Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh được các mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng nhập khẩu có các yêu cầu kỹ thuật không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 quy định tại khoản 2.7 mục I Chương 98 thì khai báo tương ứng vào các mã hàng 7213.91.10 và áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 3% quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC .

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  • TCHQ;

  • Vụ PC;

  • Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNGLưu Đức Huy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.