Open navigation

Công văn 448/GSQL-GQ2 Thực hiện báo cáo quyết toán đối với loại hình nhập nguyên liệu để SX hàng XK


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  448 / GSQL - GQ2 

V/v thực hiện báo cáo quyết toán đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty Doosan Vina Hải Phòng.

(Đ/c: quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)


Trả lời công văn số 2016  03 / DVH - HQ  ngày 25/03/2016 của công ty Doosan Vina Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn số  16120 / BTC - TCHQ  ngày 02/11/2015. Tiếp theo đó, ngày 01/4/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số  2646 / TGHQ - GSQL  về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu.


Tại điểm 1 công văn số  2646 / TCHQ - GSQL  ngày 01/4/2016 của Tổng cục Hải quan dẫn trên hướng dẫn như sau: “Đối với loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC, trừ hoạt động nhập sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất.


Cơ quan Hải quan quản lý nguyên vật liệu nhập-xuất-tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn  thuế / không  thu thuế do doanh nghiệp nộp.”


Do vậy, Công ty Doosan Vina Hải Phòng thực hiện loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.