Open navigation

Công văn 455/GSQL-TH Vướng mắc trên C/O mẫu D


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  455 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh


Tiếp theo công văn số  1554 / GSQL - TH  ngày 7/12/2015 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời công văn số  1891 / HQHT - NV  ngày 27/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xác minh mẫu dấu, chữ ký trên các C/O mẫu D số tham chiếu 20155057544 cấp ngày 19/10/2015 của Singapore, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số  1122 / TCHQ - GSQL  ngày 5/2/2016 về việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tính hợp lệ của C/O theo quy định. Theo đó, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo trên C/O cũng như xuất xứ thực tế của lô hàng thì xem xét chấp nhận C/O và thực hiện tính thuế theo quy định.


Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.