Open navigation

Công văn 461/GSQL-GQ3 Vướng mắc thực hiện kiểm tra ATTP đối với rượu bia NK bán tại cửa hàng miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  461 / GSQL - GQ3

V/v vướng mắc thực hiện kiểm tra ATTP đối với rượu bia nhập khẩu bán tại CHMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

(đ/c: Cảng Tổng hợp Thị Vải, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu)


Trả lời công văn số  153 / CV - VTS  ngày 31/3/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu về việc xin miễn kiểm tra ATTP rượu, bia nhập khẩu bán tại CHMT Vũng Tàu, về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Về vướng mắc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo Nghị định số  38 / 2012 / NĐ - CP  ngày 25/4/2012 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  2790 / TCHQ - GSQL  ngày 05/4/2016 trao đổi với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp (gửi kèm). Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.