Open navigation

Công văn 30/TB-UBDT ngày 12/04/2016 Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp với Tổng Cục Thống Kê

ỦY BAN DÂN TỘC
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM PHAN VĂN HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG CỤC THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG BỐ, BÀN GIAO THÔNG TIN, SỐ LIỆU CUỘC ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 07 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS và kế hoạch tiếp nhận, tổ chức công bố kết quả Điều tra. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện Quỹ dân số Liên hp quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chuyên viên - các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS; đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT báo cáo dự kiến kế hoạch tổ chức tiếp nhận, công bố kết quả điều tra và ý kiến tham gia, trao đổi của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

1. Ủy ban Dân tộc đánh giá cao Tổng cục Thống kê đã khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai và hoàn thành tốt cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015. Kết quả cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng đối với UBDT, các cơ quan, bộ ngành Trung ương, các địa phương và các tổ chức quốc tế... thiết thực góp phần hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

2. Thống nhất dự kiến lễ công bố kết quả cuộc Điều tra vào ngày 22/4/2016. Để hoàn chỉnh kết quả, chuẩn bị công bố kết quả cuộc Điều tra, đề nghị Tổng cục Thống kê rà soát, kiểm tra lại các số liệu, phân tổ theo giới một số chỉ tiêu, so sánh với số liệu chung của quốc gia và bổ sung thêm các chỉ tiêu: Tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi; ... Đề nghị Tổng cục Thống kê in 20 bộ báo cáo kèm theo các biểu, bảng số liệu kết quả cuộc Điều tra gửi Lãnh đạo UBDT, và một số Vụ liên quantrước khi công bố kết quả.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và dự kiến phân công công việc cho buổi lễ công bố kết quả điều tra, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin làm việc với các đơn vị của Tổng cục Thống kê để tiếp nhận kết quả điều tra và hoàn thiện Biên bản bàn giao, trình Lãnh đạo 2 bên ký chính thức tại buổi công bố kết quả điều tra;

- Chủ trì, phối hp với Trung tâm Thông tin xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác thông tin, số liệu kết quả của cuộc điều tra trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

4. Yêu cầu các Vụ, đơn vị của UBDT nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản về báo cáo kết quả điều tra, các chỉ tiêu, số liệu dự kiến công bố tại buổi lễ công bố kết quả Điều tra, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính, để báo cáo Lãnh đạo Ủy ban quyết định, trước ngày 15/4/2016.

5. Đề nghị Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế nghiên cứu, hỗ trợ UBDT thực hiện một số điều tra chuyên sâu, theo các chuyên đề và phân tích kết quả Điều tra, để đề xuất các kiến nghị chính sách cụ thể đầu tư, hỗ trợ đồng bào DTTS trong thời gian tới.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp nghe Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS và kế hoạch tiếp nhận, tổ chức công bố kết quả điều tra. Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Tổng cục Thống kê (p/h);
 - Các Vụ, đ
ơn vị (t/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
 - Lưu: VT, TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Nguyễn Sỹ Tá

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.