Open navigation

Công văn 602/TTg-KTN Bổ sung Dự án xi măng Thaicement Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  602 / TTg - KTN 

V/v bổ sung Dự án xi măng Thaicement Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: -

-

Bộ Xây dựng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (các Công văn số  352 / BXD - VLXD  ngày 01 tháng 3 năm 2016, số  552 / BXD - VLXD  ngày 29 tháng 3 năm 2016) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Công văn số  163 / TTr - UBND  ngày 14 tháng 10 năm 2015) về việc bổ sung Dự án xi măng Thaicement Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Đồng ý bổ sung Dự án xi măng Thaicement Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang công suất 4,5 triệu tấn xi  măng / năm  vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030; tiến độ triển khai thực hiện dự án và có sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025.


 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trước khi cấp phép đầu tư:


 • Yêu cầu Chủ đầu tư tiến hành công tác khảo sát, thăm dò khu vực mỏ đá vôi, đất sét trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt, để khẳng định trữ lượng, chất lượng đá vôi, đất sét, trên cơ sở đó lựa chọn quy mô công suất nhà máy hợp lý, nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất ổn định, lâu dài.


 • Kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính của Chủ đầu tư theo quy định tại quyết định số  1488 / QĐ - TTg  ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam, trong đó nguồn vốn tự có của Chủ đầu tư tối thiểu phải đạt 20% tổng mức đầu tư dự án.


 • Yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn thiết bị tiên tiến hiện đại, chú trọng giải pháp công nghệ để đáp ứng các chỉ tiêu tiêu hao điện năng, nhiệt năng, nồng độ bụi khí thải để không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực nhà máy, môi trường khu vực khai thác mỏ và khu vực xung quanh.


 • Xác định thời gian thực hiện đầu tư dự án và có sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025. Tiến độ có thể thay đổi trong trường hợp thị trường xi măng có biến động lớn để đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTgCP, các Phó Thủ tướng;

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 • VPCP: BTCN, các PCN; Tổng GĐ

  Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, V.III;

 • Lưu: VT, KTN(3). Bình

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.