Open navigation

Quyết định 786/QĐ-BKHCN Phê duyệt DM đề tài KHCN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch

 Không còn phù hợp 


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  786 / QĐ - BKHCN 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016


BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Căn cứ Nghị định số  20 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Căn cứ Nghị định số  08 / 2014 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;


Căn cứ Quyết định số  1318 / QĐ - BKHCN  ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;


Căn cứ Thông tư số  07 / 2014 / TT - BKHCN  ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;


Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).


Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.


Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lưu: VT, KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Trần Quốc Khánh

PHỤ LỤC


DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số:  786 / QĐ - BKHCN  ngày 8 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)



TT


Tên nhiệm vụ


Định hướng mục tiêu


Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

 1. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới được Bộ Công an tiếp nhận và triển khai sản xuất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

 2. Sản xuất và thử nghiệm 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới theo tiêu chuẩn.


 1. Quy trình công nghệ sản xuất hệ chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%; hệ chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3% và 1%; hệ chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3% và 1% đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.

 2. Hồ sơ kiểm tra đặc tính kỹ thuật về hiệu quả dập cháy, khả năng chống cháy đối với từng loại sản phẩm theo tiêu chuẩn.

 3. Báo cáo kết quả thử nghiệm thực tế để đánh giá chất lượng sản phẩm tại một số đơn vị Cảnh sát PCCC theo quy định hiện hành.

 4. Hệ thống pilot đáp ứng yêu cầu sản xuất thử nghiệm các sản phẩm.

 5. 1.000 kg chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%, 1.000 kg cho mỗi loại chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3% và 1% đạt một số các chỉ tiêu của TCVN 7278-1:2003 sau:






 • Độ nở: ≥ 5,5 lần.

 • Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút.



- pH: 6,5-8,0 ở (20 ±2) 0C.

- Tỷ trọng ở 250C: 1,02-1,06 g/cm3

Tuyển chọn

image src="786_QD_BKHCN_2016_Vv_Phe_duyet_DM_de_tai_KHCN_cap_quoc_gia_dat_hang_de_tuyen_chon_thuc_hien_trong_ke_hoach / Image_001 .png" height="446" width="628">

- Hệ số lan truyền: > 0


 • Hiệu quả dập cháy: cấp I (≤300 giây)


 • Mức chống cháy lại: D (≥ 300 giây)


  6. 1000 kg cho mỗi loại chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3% và 1% đạt một số các chỉ tiêu của TCVN 7278- 3:2003 sau:


 • Độ nở: ≥ 5,5 lần


 • Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút


- pH: 6,5-8,0 ở (20±2) 0C

- Tỷ trọng ở 250C: 1,02-1,06 g/cm3


- Hệ số lan truyền: > 0


 • Hiệu quả dập cháy: cấp I (≤ 180 giây)


 • Mức chống cháy lại: B (≥ 10 phút)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.