Open navigation

Công văn 1401/TCT-KK Xử lý khi kê khai điều chỉnh và truy hoàn thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng dự án


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1401 / TCT - KK 

V/v xử lý khi kê khai điều chỉnh và truy hoàn thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không kê khai, tính và nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi


Trả lời Công văn số  2468 / CT - THNVDT  ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý khi kê khai điều chỉnh và truy hoàn thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

  • Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

  • Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 34 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

  • Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số  5210 / TCT - CS  ngày 08/12/2015 của Tổng cục Thuế. Căn cứ các hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế đã thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản, nay thực hiện rà soát, lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số  5210 / TCT - CS  ngày 08/12/2015 của Tổng cục Thuế thì:


  • Đối với trường hợp bên chuyển nhượng điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra dẫn đến phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thì có quyền giải quyết số tiền thuế GTGT nộp thừa theo hướng dẫn tại Điều 33 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp bên chuyển nhượng khi chuyển nhượng dự án đồng thời giải thể doanh nghiệp thì không giải quyết hoàn thuế GTGT đã nộp.


  • Đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào dẫn đến giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nếu đã được giải quyết hoàn thuế thì thực hiện truy hoàn đồng thời tính tiền chậm nộp theo quy định; nếu làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì đơn vị phải nộp đủ số thuế tăng thêm sau điều chỉnh đồng thời tính tiền chậm nộp theo như quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, Vụ PC;

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.