Open navigation

Công văn 1405/TCT-TNCN Vướng mắc trong việc kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN năm 2015


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1405 / TCT - TNCN 

V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An


Trả lời công văn số  410 / CT - TNCN  ngày 14/3/2016 của Cục thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc trong việc thực hiện kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN năm 2015. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số  801 / TCT - TNCN  ngày 2/3/2016, tại điểm 6, điểm 7 hướng dẫn như sau:


“6.1. Việc hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Điều 23 Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.


6.2. Việc hoàn thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Điều 23 Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

7. Hiện tại Tổng cục Thuế đang thực hiện việc nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ và xử lý các tờ khai quyết toán đáp ứng theo các mẫu biểu mới tại Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC . Trong thời gian nâng cấp ứng dụng, cơ quan thuế tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận và truyền dữ liệu hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 về cơ sở dữ liệu tập trung tại Tổng cục Thuế để ghi nhận, hạch toán đầy đủ tờ khai, phụ lục tờ khai vào hệ thống TMS bằng mẫu biểu theo phiên bản mới nhất trên các ứng dụng của ngành thuế”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013 và Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Trong thời gian hệ thống đang nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ xử lý các tờ khai theo biểu mẫu mới thì đề nghị Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn  801 / TCT - TNCN  của Tổng cục Thuế nêu trên.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Duy Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.