Open navigation

Công văn 1444/TCT-KK Khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng xuất khẩu tại chỗ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1444 / TCT - KK 

V/v: khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  43 / CT - TTHT  ngày 08/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước vướng mắc về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ các quy định tại:


- Điều 17 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;


Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Bình Phước kiểm tra, xác minh, giai đoạn từ 23/10/2014, nếu doanh nghiệp thực tế phát sinh hoạt động xuất khẩu tại chỗ đáp ứng đủ các điều kiện về: Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam; Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Doanh nghiệp có hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng sử dụng hóa đơn thương mại mà không xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế xuất khẩu tại chỗ. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Tổng cục Hải quan;

  • Các Vụ: CS, PC (BTC); CS, PC (TCT)

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.