Open navigation

Công văn 2883/CT-KK Công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC THUẾ 

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- 

Số:  2883 / CT - KK 

V/v công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT

---------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016Kính gửi: Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại 

Mã số thuế: 0106061877

Địa chỉ: P.4627, lầu 46 TN Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1.


Cục thuế TP.HCM nhận được tờ trình số  5967 / Ttr - CCT  ngày 18/03/2016 Chi cục thuế quận 1 xác định đủ thủ tục của hồ sơ đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh của Công ty TNHH Sam

& Sassy Dịch Vụ Thương Mại.


Sau khi xem xét hồ sơ Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:


Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số  13 / 2008 / QH12  ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số  31 / 2013 / QH13  ngày 19 tháng 06 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;


Căn cứ Thông tư số  72 / 2014 / TT - BTC  ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Cục Thuế TP. HCM công nhận Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại, mã số thuế: 0106061877, địa chỉ: P.4627, lầu 46 TN Bitexco, số 2 Hải Triều, P. BN, Quận 1, TP.HCM là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại địa chỉ trên.


Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về việc bán hàng hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số  72 / 2014 / TT - BTC  của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký bán hàng hoàn thuế.


Cục Thuế TP.HCM thông báo để Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TCT vụ TTHT, Tổng Cục Hải Quan;

  • Cục Hải quan TP.Hà Nội; để phối hợp t/ hiện

  • Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh; để phối hợp t/ hiện

  • Chi Cục Thuế quận 1;

  • UBND.TP.HCM

  • NH (2b)

  • Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Xuân Dương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.