Open navigation

Công văn 1204/LĐTBXH-BVCSTE Triển khai thực chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em từ 2016 - 2020


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1204 / LĐTBXH - BVCSTE 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số  234 / QĐ -  TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số  234 / QĐ - TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.


Căn cứ khoản 9 Điều 2 Quyết định số  234 / QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:


  1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình và tình hình tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương để xây dựng Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.


  2. Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm để thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện.


  3. Thu thập thông tin, số liệu về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số  234 / QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em) để giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Vụ KHTC;

  • Sở LĐTBXH các  tỉnh / TP  trực thuộc TW;

  • Lưu: VT, Cục CSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGĐào Hồng Lan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.