Open navigation

Công văn 3035/TCHQ-TXNK Trả lời kiến nghị của Cty về xác nhận xơ bông NL và đề nghị giải phóng hàng tại cảng HP


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3035 / TCHQ - TXNK

V/v kiến nghị của Công ty Diligo Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam

(Số 1 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số Diligo_CV / 050416 ngày 05/4/2016 về việc xác nhận xơ bông nguyên liệu và công văn số Diligo_CV10416 ngày 10/4/2016 về việc đề nghị giải phóng hàng tại cảng Hải Phòng của Công ty cổ phần Diligo Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về phân loại hàng hóa:


  Tại Thông báo số 435 / TB1 - CNHP của Trung tâm PTPL chi nhánh tại Tp. Hải Phòng xác định: mẫu hàng là “Xơ bông phế đã được tái chế (nấu tẩy) và tạo cúi chải thô theo phương pháp thủ công, chiều dài xơ 10-12mm)”.


  Ngày 30/3/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 541 / TXNK - PL gửi Công ty cổ phần Diligo Việt Nam trả lời vướng mắc về kết quả phân tích phân loại hàng hóa nêu trên.


  Trường hợp Công ty cổ phần Diligo Việt Nam chưa thống nhất về bản chất mẫu phân tích, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Trung tâm PTPL HH XNK chi nhánh tại Tp. Hải Phòng và Viện Dệt may Việt Nam để làm rõ.


 2. Tại công văn số 732 / TCMT - KSON ngày 08/4/2016 của Tổng cục môi trường, Tổng cục môi trường có ý kiến: “Trường hợp mặt hàng “Bông rơi chải kỹ” được xác định là phế liệu bông có mã số HS 5202.91.00, quý Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 41 / 2015 / TT - BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.” Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Tổng cục môi trường để được hướng dẫn hoàn thành thủ tục theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Viện Dệt may Việt Nam (để p/h);

 • TT PTPL CN tại TP. Hải Phòng (để p/h);

 • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.