Open navigation

Công văn 3047/TCHQ-GSQL Xử lý vướng mắc việc khai báo TKVC độc lập, HH KD TNTX và cập nhật KQ KT giá trên HT CSDL giá GTT02


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3047 / TCHQ - GSQL 

V/v xử lý vướng mắc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.


Trả lời công văn số  202 / HQHT - NV  ngày 24/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo vướng mắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về vướng mắc khai báo đối với tờ khai vận chuyển độc lập:


  Để khắc phục vướng mắc trong quá trình khai báo hải quan và nhập số liệu về hàng quá cảnh theo tờ khai vận chuyển độc lập vào Hệ thống  VNACCS / VCIS , việc nhập số liệu trên phần mềm khai báo hải quan quy định tại điểm 6 phụ lục 2 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  được thực hiện như sau:


  • Chỉ tiêu “Cờ báo nhập khẩu, xuất  khẩu” / (chỉ  tiêu thông tin số 02): Chọn “C”.


  • Chỉ tiêu “Mã mục đích vận  chuyển” / (Chỉ  tiêu thông tin số 11): Chọn “CTR”.


  • Chỉ tiêu “Loại hình vận  chuyển” / (Chỉ  tiêu thông tin số 12): Chọn “PT”.


 2. Theo quy định tại điểm 6 phụ lục 2 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC , chỉ tiêu “Mã người nhập khẩu”, “Tên người nhập khẩu” trên tờ khai vận chuyển độc lập là chỉ tiêu điều kiện. Nếu chỉ tiêu “Loại hình vận chuyển” là “KS: Simplified transportation - vận chuyển đơn giản” hoặc “PT: Port to Port transtation” thì chỉ tiêu “Mã người nhập khẩu”, “Tên người nhập khẩu” là không bắt buộc và ngược lại. Theo đó, để đăng ký hàng hóa quá cảnh bằng tờ khai vận chuyển độc lập, người khai hải quan khai báo chỉ tiêu “Loại hình vận chuyển” là “PT”.


 3. Về vướng mắc đối với hàng hóa kinh doanh TNTX:


  Trường hợp cụ thể Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tại công văn số  202 / HQHT - NV  dẫn trên chưa đảm bảo điều kiện hủy tờ khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để hướng dẫn cụ thể hơn khi sửa đổi Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  và các văn bản hướng dẫn thực hiện.


 4. Về vướng mắc đối với việc cập nhật kết quả kiểm tra giá trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giá GTT02:


Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 58 Quyết định  1966 / QĐ - TCHQ  ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì việc cập nhật kết quả kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá, ngày người khai hải quan khai báo bổ sung hoặc ngày làm việc sau liền kề.


Liên quan đến vướng mắc trên Hệ thống GTT02 về hàng mang về bảo quản, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 1 công văn số  10649 / TCHQ - TXNK  ngày 28/8/2914, theo đó, đối với hàng mang về bảo quản, công chức thực hiện cập nhật kết quả kiểm tra trên tờ khai nhập khẩu đã được thực hiện nghiệp vụ  CEA / CEE  để tờ khai này không hiển thị trong danh sách tờ khai chưa xác định giá.


Tuy nhiên, để xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan ghi nhận để thực hiện nâng cấp hệ thống GTT02 trong thời gian tới.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế XNK  (p / hợp) ;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.