Open navigation

Công văn 472/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu phụ gia sản xuất giấy (Bentonite Laviofloc)


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 472 / GSQL - GQ1

V/v thủ tục nhập khẩu phụ gia sản xuất giấy (Bentonite Laviofloc).

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

(25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Trả lời công văn số 40 / GVN - XNK .HN ngày 26/02/2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam liên quan đến việc nhập khẩu phụ gia sản xuất giấy (Bentonite Laviofloc), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến việc phản ánh trong công văn của Tổng công ty Giấy Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 2027 / BNN - BVTV ngày 14/3/2016 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Tổng công ty Giấy Việt Nam căn cứ nội dung công văn số 2027 / BNN - BVTV nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Giấy Việt Nam biết./.


(Gửi kèm C.văn số 2027 / BNN - BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.