Open navigation

Công văn 476/GSQL-GQ2 Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ DNCX sau đó XK ra nước ngoài


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  476 / GSQL - GQ2 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Việt Long.

(Đ/c: số 7 Phan Tôn, phường Đa kao, quận I, Tp.Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  001CV / 01 : 2016 / VL  ngày 12/01/2016 của Công ty TMHH Xây dựng Việt Long đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ DNCX sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất để xuất khẩu ra nước ngoài, thủ tục hải quan thực hiện như sau:


  • Khi mua hàng hóa từ DNCX, Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thực hiện kê khai nộp thuế (nếu có);


  • Khi xuất khẩu hàng hóa mua từ DNCX từ nước ngoài, Công ty làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa kinh doanh thương mại, thực hiện kê khai nộp thuế (nếu có).


Cục Giám sát quản lý về hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.