Open navigation

Công văn 479/GSQL-GQ1 Kiểm tra hàm lượng formaldehyt đối với sản phẩm dệt may


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  479 / GSQL - GQ1 

V/v kiểm tra hàm lượng formaldehyt

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH XNK Bảo Phú.

(Đ/c: Số 5/38 đường An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội)


Ngày 18/3/2016, Công ty TNHH XNK Bảo Phú có công văn số  06 / 2016 / BP  gửi Tổng cục Hải quan kiến nghị nội dung nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số  413 / GSQL - GQ1  ngày 30/3/2016 gửi Bộ Công Thương xem xét xử lý theo thẩm quyền.


Ngày 06/4/2016, Bộ Công Thương có công văn số  3032 / BCT - KHCN  hướng dẫn, theo đó, trong hồ sơ Công ty TNHH XNK Bảo Phú cung cấp cho thấy các tổ chức thử nghiệm đã kiểm tra chất lượng sản phẩm là các tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam nhưng chưa được Bộ Công Thương công nhận việc thừa nhận kết quả, do đó các kết quả kiểm tra này không có giá trị pháp lý. Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH XNK Bảo Phú kiểm tra chất lượng sản phẩm cho các sản phẩm dệt may do Công ty nhập khẩu.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết, thực hiện./.


(Gửi kèm công văn số  3032 / BCT - KHCN  ngày 06/4/2016 của Bộ Công Thương)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.