Open navigation

Công văn 1601/KH-BNV Triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP và TT 01/2016/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1601 / KH - BNV 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


KẾ HOẠCH


TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ  04 / 2015 / NĐ - CP  NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; THÔNG TƯ SỐ  01 / 2016 / TT -  BNV NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ  04 / 2015 / NĐ - CP 


Triển khai Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP  ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP ), ngày 13 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP  (sau đây gọi tắt là Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV); căn cứ Nghị định số  58 / 2014 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP  và Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV như sau:


 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


  1. Mục đích


   Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP , Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV và các văn bản có liên quan.


  2. Yêu cầu


   1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và dân chủ trong quan hệ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.


   2. Bảo đảm việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định, thiết thực, tránh hình thức; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

 2. NỘI DUNG


  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP , Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV và các văn bản có liên quan.


  2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với các quy định hiện hành.


  3. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.


  4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


 1. Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập


  1. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP , Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV và các văn bản có liên quan.


  2. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định.


  3. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 2. Bộ Nội vụ


  1. Hướng dẫn triển khai các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


  2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm việc thực hiện Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP , Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV và các văn bản có liên quan tại các bộ, ngành, địa phương.


  3. Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Điều 12 Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV.


 3. Giao Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.


 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 1. Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP , Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV và Kế hoạch này.


 2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP , Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.


 3. Xây dựng và hướng dẫn cụ thể về chế độ báo cáo tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV, định kỳ báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng hợp) theo quy định.


 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao  Vụ / Ban  Tổ chức cán bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Nội vụ làm đầu mối thực hiện và phối hợp với Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai Kế hoạch này.


Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số  04 / 2015 / NĐ - CP  và Thông tư số  01 / 2016 / TT - BNV, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;

 • Lưu: VT, Vụ TH (10);

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGNguyễn Trọng Thừa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.