Open navigation

Công văn 1043/BHXH-KHTC Trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1043 / BHXH - KHTC 

V/v trích, chuyển kinh phí CSSK ban đầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội quận, huyện;

- Các Phòng nghiệp vụ.


Thực hiện Công văn số  1231 / BHXH - TCKT  ngày 04/4/2016 về việc trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn bổ sung việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) như sau:


 1. Cơ quan BHXH thực hiện trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các đơn vị có đủ điều kiện theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư liên tịch số  41 / 2014 / TTLT - BYT - BTC  ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật BHYT (BHYT); Điều 11 Quyết định số  1399 / QĐ - BHXH  ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh; Công văn số  317 / BHXH -  NVGĐ1 ngày 26/01/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho các đơn vị theo Thông tư số  41 / 2014 / TTLT - BYT - BTC .


 2. Thời điểm chuyển kinh phí CSSKBĐ cho đơn vị: kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo mẫu  01 / BHYT  ban hành kèm theo Quyết định số  1399 / QĐ - BHXH  ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh. Vào đầu năm các đơn vị phải nộp lại mẫu  01 / BHYT  cho cơ quan BHXH để xét duyệt các điều kiện trích chuyển cho năm đó. Nếu đơn vị chưa nộp Mẫu  01 / BHYT  thì BHXH sẽ ngưng việc trích chuyển CSSKBĐ.


  Thời gian trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cụ thể như sau:


  • Thời điểm trích chuyển kinh phí CSSKBĐ đối với cơ sở giáo dục quốc dân: trong thời gian 02 ngày làm việc, căn cứ danh sách học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT và danh sách HSSV thuộc nhóm đối tượng khác theo mẫu  03 / BHYT ; danh sách trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm trẻ em cư trú trên địa bàn, kể cả trẻ em là thân nhân của đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, không phân biệt hộ khẩu thường trú) để xác định số thu BHYT của các đối tượng, chuyển Phòng Kế hoạch Tài chính (hoặc bộ phận kế toán) làm căn cứ trích chuyển kinh phí CSSKBĐ và chuyển phòng Cấp sổ thẻ (hoặc bộ phận cấp sổ thẻ) để đối chiếu, theo dõi. Trong vòng 03 ngày làm việc phòng KHTC (bộ phận kế toán) có trách nhiệm chuyển tiền cho đơn vị theo quy định.


  • Thời điểm trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho đơn vị sử dụng lao động: Hằng quý, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày phòng Quản lý thu (bộ phận quản lý thu) nhận được

 3. Bảng trích chuyển kinh phí CSSKBĐ (mẫu số  01b / BHYT)  do đơn vị chuyển đến, phòng Quản lý thu (bộ phận quản lý thu) có trách nhiệm xác minh số tiền đóng BHYT cho người lao động thuộc đối tượng tham gia BHYT, chuyển phòng KHTC (bộ phận kế toán). Trong vòng 03 ngày làm việc phòng KHTC (bộ phận kế toán) có trách nhiệm chuyển tiền cho đơn vị theo quy định.


 4. Về quyết toán kinh phí CSSKBĐ: BHXH quận, huyện tổng hợp và quyết toán kinh phí CSSKBĐ vào chi phí khám chữa bệnh của BHXH quận, huyện theo số thực chuyển cho đơn vị.


 5. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty có nhiều đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị lao động hạch toán độc lập, có trụ sở riêng, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mã riêng tại các quận, huyện khác nhau trên địa bàn TP hoặc tại nhiều tỉnh khác nhau thì cơ quan BHXH thực hiện trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ cho từng đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư liên tịch số  41 / 2014 / TTLT - BYT - BTC 


 6. Phòng Nghiệp vụ Giám định I và II, phòng Quản lý thu và BHXH quận, huyện định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra điều kiện và việc sử dụng kinh phí dành cho CSSKBĐ tại cơ sở giáo dục quốc dân, đơn vị theo quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch  41 / 2014 / TTLT - BYT - BTC .


Yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận, huyện và các phòng nghiệp vụ BHXH TP thực hiện theo đúng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH thành phố (phòng KHTC) để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc;

 • Các phòng chức năng;

 • Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐCCao Văn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.