Open navigation

Quyết định 1348/QĐ-BYT Đính chính Thông tư 43/2015/TT-BYT


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1348 / QĐ - BYT 

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ  48 / 2015 / TT - BYT  NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2012 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Căn cứ Nghị định số  110 / 2004 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số  09 / 2010 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số  110 / 2004 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về căn cứ văn thư;


Căn cứ Nghị định số  40 / 2010 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;


Căn cứ Nghị định số  100 / 2010 / NĐ - CP  ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số  43 / 2015 / TT - BYT  ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế như sau:


Đính chính nội dung “Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện), Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện” thành “Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện), Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Điều 3. Các ông (bà): Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số  48 / 2015 / TT - BYT  ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Các Thứ trưởng;

 • Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

 • Y tế các Bộ, ngành;

 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

 • Chi Cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

 • Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

 • Lưu: VT, ATTP, PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thanh Long

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.