Open navigation

Công văn 3220/TCHQ-TXNK Nhập khẩu miễn thuế 02 xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái của hãng hàng không


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3220 / TCHQ - TXNK 

V/v nhập khẩu miễn thuế 02 xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

(Số 02 đường Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  595 / HQHCM - GSQL  ngày 16/03/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu miễn thuế lô hàng gồm 02 xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái của hãng hàng không China Southern Airlines, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về chính sách thuế:

  1. Về thuế nhập khẩu:

   Căn cứ khoản 21 Điều 103 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế được miễn thuế nhập khẩu.

  2. Về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt:

   Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số  41 / 2005 / QH11  ngày 14/06/2005; căn cứ khoản 6 Điều 10 của Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, theo đó: “Đồ dùng làm việc của cơ quan đại diện, xe chuyên dùng trong sân bay hoặc dùng chở tổ lái từ thành phố đến sân bay cũng như máy điện tử giữ chỗ, thiết bị thông tin kể cả phụ tùng dự phòng của xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định của một Bên ký kết trong lãnh thổ của Bên ký kết kia khi đưa vào lãnh thổ của Bên ký kết kia phải trên cơ sở có đi có lại được miễn thuế quan và các thuế liên quan về nhập khẩu khác”. Do đó lô hàng 02 xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái của hãng hàng không China Southern Airlines tại Việt Nam thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế giá trị gia tăng và miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.

 2. Về thủ tục hải quan:

Xe ô tô nhập khẩu của Hãng hàng không China Southern Airlines nêu trên không nhằm mục đích thương mại; do vậy, trước khi làm thủ tục nhập khẩu xe, Văn phòng Đại diện Hãng hàng không China Southern Airlines phải được cơ quan hải quan cấp giấy phép tạm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số  143 / 2015 / TT - BTC  ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và căn cứ thực tế hồ sơ để xem xét giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TXNK (ThDT-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.