Open navigation

Công văn 3254/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3254 / TCHQ - TXNK 

V/v trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Vinh Nam

(Đ/c: Lô II-3, Đường số 13, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số  04 / VAM  ngày 15/03/2016 của Công ty cổ phần Vinh Nam (Công ty) đề nghị xác định mã số hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014;

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; 

Đối chiếu với quy định trên thì các thông tin của Đơn đề nghị số  04/15/03/2016 của Công ty tại Mục C10 và C11 không đủ cơ sở để xác định được chức năng chính VAM ngày của thiết bị (thiết bị lọc) cũng như thành phần cấu tạo nên chức năng chính. Do vậy, không đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa theo đề nghị của Công ty.


Tổng cục Hải quan gửi trả hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty cổ phần Vinh Nam hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.