Open navigation

Công văn 3261/TB-TCHQ Kết quả phân loại đối với HH XNK là Nước Đông trùng hạ thảo Dongchoonghacho


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3261 / TB - TCHQ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016


THÔNG BÁO


VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại Thông báo số  360 / TB1 - CNHP  ngày 30/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:


  1. Tên hàng theo khai báo: Nước Đông trùng hạ thảo Dongchoonghacho (Adenosine 3. 01mg / 30ml) ,  30ml / gói  x 60  gói / hộp  x 6  hộp / thùng  (mục 1 Tờ khai)

  2. Đơn vị xuất  khẩu / nhập  khẩu: Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Phát; địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; mã số thuế: 0106460582.

  3. Số, ngày tờ khai hải quan:  10062049492 / A11  ngày 06/11/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:


Mẫu yêu cầu phân tích là chế phẩm thực phẩm có thành phần chính từ chiết xuất đông trùng hạ thảo, thảo dược, đường,..., dạng lỏng, không có ga, dùng ngay được, không cần pha loãng, đóng gói  30ml / gói , 60  gói / hộp .

5. Kết quả phân loại:


Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu yêu cầu phân tích là chế phẩm thực phẩm có thành phần chính từ chiết xuất đông trùng hạ thảo, thảo dược, đường, ..., dạng lỏng, không có ga, dùng ngay được, không cần pha loãng, đóng gói  30ml / gói , 60  gói / hộp .

thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “- Loại khác”, mã số 2202.90.30

“- - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.


Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.Nơi nhận:

  • Tổng cục trưởng (để báo cáo);

  • Các Cục HQ tỉnh,TP (để  t / hiện) ;

  • Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ - Cục HQ TP. Hải Phòng;

  • Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để  t / hiện) ;

  • Công ty CP dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Phát  

(đ / chỉ : Khu công nghiệp Phú Minh, 

P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội);

  • Website Hải quan;

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.