Open navigation

Công văn 3445/TCHQ-QLRR Vướng mắc việc DN thường xuyên bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm TTHQ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3445 / TCHQ - QLRR 

V/v phúc đáp công văn số  101 / CV - MPT 

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH May Phú Tường.

(Địa chỉ: Thôn Nông Sơn, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  101 / CV - MPT  ngày 07/4/2016 của Công ty TNHH May Phú Tường vướng mắc về việc doanh nghiệp thường xuyên bị lựa chọn kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 8, Điều 10 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan thực hiện việc đánh giá tuân thủ pháp luật và lựa chọn áp dụng biện pháp kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Công Bình (để  b / cáo) ;

  • Cục HQ Quảng Nam (để biết);

  • Lưu: VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.