Open navigation

Công văn 3474/TCHQ-GSQL Vướng mắc Thông tư 191/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3474 / TCHQ - GSQL 

V/v trả lời vướng mắc TT  191 / 2015 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư  191 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:


  1. Đối với hàng lạc tuyến nội địa khi chuyển về địa điểm ghi trên vận đơn, Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai tờ khai vận chuyển độc lập theo quy định tại Điều 17 Thông tư  191 / 2015 / TT - BTC  của Bộ Tài chính.


  2. Trường hợp Hệ thống có sự cố, không khai được tờ khai vận chuyển độc lập thì sử dụng Biên bản bàn giao theo quy định tại điểm 3 Điều 51 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  của Bộ Tài chính.


  3. Việc sử dụng mã số tạm “999999999-998” đối với tổ chức, cá nhân chưa có mã số thuế khi khai báo vào Hệ thống. Theo đó, Hệ thống tự động xuất ra thông tin “Tên người nhập  khẩu /  xuất khẩu” và “địa chỉ” là mặc định. Tổng cục Hải quan đang trao đổi với chuyên gia Nhật Bản để điều chỉnh lại Hệ thống VNACCS.


  4. Ngày 05/04/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số  2736 / TCHQ - GSQL  hướng dẫn các nội dung thực hiện Thông tư số  191 / 2015 / TT - BTC  của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung không tiến hành thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và nộp thuế tự động.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQHN (Để thực hiện);

  • Cục HQĐNg (Để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.