Open navigation

Công văn 524/GSQL-GQ1 Thông tin trên vận tải đơn


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  524 / GSQL - GQ1 

V/v thông tin trên vận tải đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH PROCTER & GAMBLE Đông Dương,

(Đ/c: KCN Đồng An, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương)


Trả lời công văn số  03 / PC  ngày 12/01/2016 của Công ty TNHH PROCTER & GAMBLE Đông Dương về việc liên quan đến thông tin ký và đóng dấu nhà vận chuyển trên Bill Surrender / Bill Telex released / Seaway Bill, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/3/2015 của Bộ Tài Chính. Quy định về hồ sơ hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/3/2015 của Bộ Tài Chính. Đối với nội dung của vận đơn thực hiện theo quy định tại Điều 87 Bộ Luật Hàng hải số  40 / 2005 / QH11  ngày 14/6/2015, cụ thể:


“1. Vận đơn bao gồm các nội dung sau đây:


a) Tên và trụ sở chính của người vận chuyển;n) Chữ ký của người vận chuyển hoặc thuyền trưởng hoặc đại diện khác có thẩm quyền của người vận chuyển.


Trong vận đơn, nếu thiếu một hoặc một số nội dung quy định tại khoản này nhưng phù hợp với quy định tại Điều 73 của Bộ luật này thì không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của vận đơn…”


Đề nghị Công ty căn cứ thực tế vận tải đơn và đối chiếu với quy định tại Điều 73 của Bộ Luật hàng hải dẫn trên để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên ;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.