Open navigation

Công văn 528/GSQL-GQ2 Thủ tục hải quan đối với vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  528 / GSQL - GQ2 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam.

(Đ/c: lô A-1, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)


Trả lời công văn số CVN-LOGPL ngày 17/3/2016 của Công ty TNHH Canon Việt Nam là DNCX phản ánh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với hoạt động nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ quy định Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để lập và nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan theo đúng quy định.


  2. Đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài của Công ty, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  dẫn trên để lập và nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan. Theo đó, trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này.


Khi báo cáo quyết toán nguyên vật liệu được quản lý theo lượng, doanh nghiệp sử dụng Biểu mẫu số  15 / BCQT - NVL / GSQL  ban hành theo Thông tư này, theo đó tại ô “số tiền (VNĐ)” được thay bằng ô “Số lượng”.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.