Open navigation

Công văn 529/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  529 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  830 / HQHCM - GSQL  ngày 07/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc C/O mẫu E của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với vướng mắc nêu tại công văn trên, Tổng cục Hải quan đã có trả lời tại công văn số  295 / GSQL - TH  ngày 02/3/2016 (gửi kèm công văn). Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn dẫn trên để xử lý vụ việc.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.