Open navigation

Công văn 536/GSQL-GQ1 Thực hiện thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  536 / GSQL - GQ1 

V/v thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Royal Cargo Viet Nam - Chi nhánh Hà Nội.

(Đ/c: Tầng 9 tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)


Trả lời công văn số  001 - 2016 / CV - ROYAL  ngày 05/4/2016 của Công ty TNHH Royal Cargo Viet Nam - Chi nhánh Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Do Công ty chưa xuất trình đầy đủ được các chứng từ, hợp đồng mua bán hàng hóa nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan không đủ căn cứ để hướng dẫn. Tuy nhiên, theo mô tả của Công ty tại công văn thì việc mua bán hàng hóa và giao hàng được thực hiện giữa 03 chủ thể nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Công ty đối chiếu hồ sơ, chứng từ thực tế và nghiên cứu thủ tục hải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 35 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 86 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.