Open navigation

Công văn 547/GSQL-GQ2 Vướng mắc thời điểm nộp báo cáo quyết toán và TTHQ đối với việc tiêu hủy NVL, SP lỗi


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  547 / GSQL - GQ2 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Terumo Việt Nam.

(Đ/c: lô 44A-44B-44C, KCN Quang Minh, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội)


Trả lời công văn số  160411 / TVC - LOG  ngày 11/04/2016 của Công ty TNHH Terumo Việt Nam về vướng mắc liên quan đến thời Điểm nộp báo cáo quyết toán và thủ tục hải quan đối với việc tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm lỗi, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015, công văn số  18195 / BTC - TCHQ  ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu phát sinh trong năm tài chính từ  01 / 04  đến  31 / 03  hàng năm.


  • Về việc tiêu hủy nguyên vật liệu và sản phẩm lỗi của Công ty, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 64 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.