Open navigation

Công văn 2714/VPCP-KTTH Tình hình và chính sách, giải pháp quản lý, phát triển thị trường bán lẻ trong nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2714 / VPCP - KTTH

V/v tình hình và chính sách, giải pháp quản lý, phát triển thị trường bán lẻ trong nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Thanh tra Chính phủ.


Về báo cáo, đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Hiệp hội) tại Công văn số  50 / CV .HH ngày 28 tháng 3 năm 2016 và số  60 / CV .HH ngày 04 tháng 4 năm 2016 về tình hình và chính sách, giải pháp phát triển thị trường bán lẻ trong nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo, đề nghị của Hiệp hội tại các văn bản nêu trên và báo cáo của Tổng cục V (Bộ Công an) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số  487 / VPCP - KTTH  ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật, các hành vi tập trung kinh tế (sáp nhập, mua lại...) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường bán lẻ theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2016.


  2. Giao Thanh tra Chính phủ xem xét xử lý theo quy định đối với đề nghị về việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan, địa phương liên quan trong quản lý, cấp phép hoạt động bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


(Bản chụp Công văn số  50 / CV .HH ngày 28 tháng 3 năm 2016 và số  60 / CV .HH ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm theo).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

  • Ban Kinh tế Trung ương;

  • Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.