Open navigation

Công văn 4715/BTC-NSNN Bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2015


BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4715 / BTC - NSNN

V/v bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số  2242 / QĐ -  TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang


Căn cứ Quyết định số  2242 / QĐ - TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số  69 / TCLN - KHTC  ngày 19/01/2016, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2016 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương số tiền 429 triệu đồng (70% nhu cầu kinh phí) để thực hiện chính sách hỗ trợ các công ty lâm nghiệp dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2015 theo Quyết định số  2242 / QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục rút dự toán số tiền nêu trên theo quy định tại Thông tư số  206 / 2015 / TT - BTC  ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; đồng thời, đề nghị Tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.


Bô Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh biết và tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • STC tỉnh Bắc Giang;

  • KBNN Bắc Giang;

  • KBNN;

  • Cục TCDN;

  • Lưư: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.