Open navigation

Công văn 4723/BTC-NSNN Tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế


BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4723 / BTC - NSNN 

V/v tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2016

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang


Về kinh phí tinh giản biên chế năm 2016 theo Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  ngày 20/11/2014 của Chính phủ nêu tại Văn bản số  3193 / UBND - NC  ngày 09/11/2015 và Văn bản số  135 / UBND - NC  ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Trên cơ sở phương án tinh giản biên chế của Tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Văn bản số  628 / BNV - TCBC  ngày 02/02/2016; Bộ Tài chính xác định nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tỉnh là 398 triệu đồng, cao hơn số địa phương đề nghị 03 triệu đồng do xác định lại mức lương bình quân 5 năm cho các ông Phạm Văn Bảy (Liên minh hợp tác xã), Phương Văn Huy (Huyện Lạng Giang), Hà Văn Lệ (Huyện Lạng Giang).


Từ tình hình trên, Bộ Tài chính tạm cấp kinh phí năm 2016 để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2016 cho 06 đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Tỉnh 280 triệu đồng (70% x 398 triệu đồng) để Tỉnh có nguồn triển khai thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện việc rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền 280 triệu đồng theo quy định tại Thông tư số  206 / 2015 / TT -  BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tỉnh có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo mẫu biểu kèm theo Công văn số  19524 / BTC - NSNN  ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và chế độ quy định tại Thông tư liên tịch số  01 / 2015 / TTLT - BNV - BTC  ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  để có căn cứ xử lý kinh phí tiếp cho Tỉnh.


Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Nội vụ;

  • STC tỉnh Bắc Giang;

  • KBNN Bắc Giang;

  • KBNN;

  • Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.