Open navigation

Công văn 1695/TCT-QLN Sử dụng hóa đơn lẻ

 Hết hiệu lực: 21/12/2016 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1695 / TCT - QLN 

V/v sử dụng hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính có công văn số  14451 / BTC - TCT  về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý  IV / 2015  có quy định đối với biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.


Qua phản ánh của các Cục Thuế thì trên thực tế các Cục Thuế gặp một số vướng mắc khi triển khai thực hiện theo quy định tại công văn số  14451 / BTC - TCT  nêu trên.


Để phù hợp với thực tế; đồng thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.


Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị 1 lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay được toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ và thu hồi số thuế nợ theo cam kết.


Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế - BTC;

  • Tổng cục trưởng (để báo cáo);

  • Các  Vụ / đơn  vị thuộc CQ TCT (để biết);

  • Lưu: VT, QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.