Open navigation

Công văn 21067/CT-HTr Nộp thuế môn bài của Tạp chí Thương trường


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  21067 / CT - HTr 

V/v nộp thuế môn bài của Tạp chí Thương trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Tạp chí Thương trường

(Địa chỉ: Tòa nhà Sông Thao II, ngõ  140 / 2  Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội MST: 0102810155)


Trả lời công văn số  01 / TTr - CV  ngày 15/03/2016 của Tạp chí Thương trường hỏi về nộp thuế môn bài, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ điểm 3 Thông tư số  42 / 2003 / TT - BTC  ngày 7/5/2003 hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số  96 / 2002 / TT - BTC  ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số  75 / 2002 / NĐ - CP  ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài:


“3/ Quy định về miễn giảm thuế Môn bài: Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với:

Hộ sản xuất muối; điểm bưu điện văn hóa xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số  237 / CP - KTTH  ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí.


…”


Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tạp chí Thương trường được coi là báo in, báo viết, báo hình theo công văn  237 / CP - KTTH  ngày 25/3/1998 của Chính phủ thì thuộc đối tượng tạm thời miễn thuế môn bài.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo Tạp chí Thương trường được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra 5;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.