Open navigation

Công văn 551/GSQL-GQ1 Cưỡng chế đưa hàng về bảo quản


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  551 / GSQL - GQ1 

V/v cưỡng chế đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14. 04 / ML - HQ - 2016  ngày 14/4/2016 của Công ty TNHH SX-XD &TM Mê Linh về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về phản ánh của Công ty TNHH SX-XD &TM Mê Linh nêu tại công văn số 14. 04 / ML - HQ - 2016  dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp kiểm tra, trường hợp doanh nghiệp đã nộp Phiếu kết quả thử nghiệm của lô hàng có kết quả thử nghiệm cho hàng hoá phù hợp với mô tả trên tờ khai hải quan trong thời gian 30 ngày cho phép đưa hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra thì xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành và đưa doanh nghiệp ra khỏi danh sách không được đưa hàng về bảo quản trong thời gian 06 tháng.


  2. Ngày 21/4/2015, Bộ Công Thương có công văn số  3854 / BCT - TCNL  hướng dẫn thủ tục liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, theo đó, đối với các phương tiện, thiết bị phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu khi nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu nộp hồ sơ chứng từ về phù hợp mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp hoặc Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng) để tiến hành thông quan hàng hoá. Ngày 07/5/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  4142 / TCHQ - GSQL  hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra lại việc thực hiện thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan trực thuộc đối với hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đảm bảo thực hiện đúng các quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cty TNHH SX-XD &TM Mê Linh (thay trả lời)

    (307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.