Open navigation

Công văn 1388/TB-BHXH ngày 30/05/2016 Điều chỉnh mức lương cơ sở

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (2014); Luật Bảo hiểm y tế (2014) và Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ 01/05/2016 là 1.210.000 đồng;

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là tổng hệ số lương nhân (x) mức lương cơ sở mới từ tháng 05/2016.

2. Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 24.200.000 đồng từ tháng 05/2016.

3. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/05/2016.

4. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh sinh viên, hộ cận nghèo), người tham gia BHYT hộ gia đình tham gia BHYT đóng tiền theo mức lương cơ sở mới ngay sau khi thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

5. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
 - Cơ quan quản lý đ
i tượng tham gia BHYT;
- Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
 - Lưu: VT, P.QLT
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.