Open navigation

Thông tư 12/2016/TT-BYT Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã HS trong Biểu thuế XNK

 Hết hiệu lực: 12/06/2018 


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12 / 2016 / TT - BYT 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016


THÔNG TƯ


BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THEO MÃ SỐ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ


Căn cứ Luật hóa chất số  06 / 2007 / QH12  ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số  63 / 2012 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để nghiên cứu giải quyết./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT);

 • Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

 • Các thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ;

 • Y tế các ngành;

 • Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

 • Lưu: VT, MT (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thanh Long

DANH MỤC


HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THEO MÃ SỐ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ

(ban hành kèm theo Thông tư số  12 / 2016 / TT - BYT  ngày 12 tháng 5 năm 2016)


Mã hàng hóa

Mô tả hàng hóa1

Hướng dẫn áp dụng

29.12

Aldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt.- Aldehyt mạch hở không có chức oxy khác:


2912.11

- - Metanal (formaldehyt):


2912.11.90

- - - Loại khác

Các chế phẩm diệt khuẩn bề mặt, dụng cụ y tế có chứa formaldehyt. Các chế phẩm có chứa hoạt chất diệt khuẩn khác cùng với formaldehyt dùng trong gia dụng và y tế cũng xếp vào nhóm này

38.08

Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc Điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).


3808.91

- - Thuốc trừ côn trùng:


3808.91.20

- - - Hương vòng chống muỗi

Hương (nhang) vòng có chứa hóa chất diệt côn trùng hoặc tinh dầu để xua muỗi, diệt muỗi

3808.91.30

- - - Tấm thuốc diệt muỗi

Tấm có chứa hóa chất xua, diệt muỗi (gồm các loại sản phẩm dạng miếng, tấm tẩm hóa chất dùng với thiết bị điện, đốt hoặc để bốc hơi tự nhiên)


- - - Loại khác:- - - - Dạng bình xịt:

Các chế phẩm có chứa hóa chất có tác dụng diệt côn trùng hoặc xua côn
trùng và được đóng gói dưới dạng bình xịt


- - - - Loại khác:


3808.91.99

- - - - - Loại khác

Gồm các loại sản phẩm sau:


 • Hương (nhang) chứa chất diệt côn trùng hoặc tinh dầu để xua muỗi nhưng không phải dạng hương vòng.

 • Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng dạng dung dịch, gel, huyền phù (SC), nhũ tương (EC), nhũ dầu (EC), huyền phù vi nang (CS), dạng bột thấm nước (WP), hạt, bả, viên và các dạng khác dùng để xua côn trùng, diệt côn trùng, tẩm màn chống muỗi.

 • Chế phẩm màn tẩm sẵn hóa chất chống muỗi

 • Hóa chất diệt côn trùng dạng nguyên chất để làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm diệt côn trùng.
3808.94

- - Thuốc khử trùng:


3808.94.20

- - - Loại khác, dạng bình xịt

Hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn đóng gói dạng bình xịt

3808.94.90

- - - Loại khác

Các hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn loại khác, không đóng gói dạng bình xịt bao gồm:


 • Hóa chất, chế phẩm rửa tay sát khuẩn (dùng với nước hoặc không dùng với nước).

 • Hóa chất, chế phẩm sát khuẩn da (không bao gồm các chế phẩm dùng

 • Hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn nước, chế phẩm diệt khuẩn dụng cụ, bề mặt trong gia dụng và y tế.


để sát khuẩn vết thương, niêm mạc, sát khuẩn trước khi tiêm hoặc phẫu thuật).Các chế phẩm có chứa formaldehyt
nhưng có thêm các hoạt chất diệt khuẩn khác không xếp vào nhóm này

3808.99

- - Loại khác:


3808.99.90

- - - Loại khác

Các chất sử dụng trong chế phẩm trừ côn trùng để tăng hoạt tính của hóa chất diệt côn trùng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong

gia dụng và y tế, bao gồm cả piperonyl butoxideTheo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính về Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.