Open navigation

Công văn 4060/TCHQ-GSQL Xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4060 / TCHQ - GSQL 

V/v xử lý hàng hóa TNTX phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Trả lời công văn số  101 / HQBRVT - GSQL  ngày 11/01/2016 và công văn số  578 / HQBRVT - GSQL  ngày 07/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc trong quản lý, theo dõi hàng TNTX phục vụ hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

 1. Đối với hàng hóa tạm nhập đã tái xuất theo giàn khoan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất:


  Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hồ sơ xuất khẩu giàn khoan, sổ sách, chứng từ liên quan và văn bản giải trình của doanh nghiệp, xác minh làm rõ việc thiết bị máy móc tái xuất theo giàn khoan. Căn cứ khoản 5 Điều 50 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, khoản 1 Điều 100 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013, khoản 1 Điều 103 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  25/3/2015 của Bộ Tài chính, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  Trên cơ sở đó, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép doanh nghiệp mở tờ khai tái xuất để thanh khoản tờ khai tạm nhập và không thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu hệ thống phân luồng đỏ), chuyển thông tin về Chi cục Kiểm tra sau thông quan để tiến hành kiểm tra theo quy định.

 2. Đối với hàng hóa tạm nhập bị mất trong quá trình sử dụng:

  Doanh nghiệp được thay đổi mục đích sử dụng, không thực hiện việc kiểm tra thực tế (nếu hệ thống phân luồng đỏ), thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, tiến hành ấn định thuế và tính phạt chậm nộp thuế theo quy định (nếu có). Sau khi hoàn thành thủ tục, chuyển thông tin về Chi cục Kiểm tra sau thông quan để tiến hành kiểm tra theo quy định.

 3. Giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất đảm bảo công tác quản lý hải quan, chỉ đạo Chi cục Hải quan tăng cường công tác theo dõi, quản lý đối với tờ khai tạm nhập để tránh phát sinh các trường hợp tương tự.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.