Open navigation

Công văn 4074/TCHQ-TXNK Đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4074 / TCHQ - TXNK 

V/v trả đơn đề nghị XĐT mã số

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty Đầu tư và Công nghệ sơn ICHI.

(Đ/c: 211 phố Huế, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu số  01 / 2016  ngày 28/4/2016 của Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ sơn ICHI. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;


Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:


Hồ sơ xác định trước mã số:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Đối chiếu với quy định trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  do: 02 mặt hàng được liệt kê trong cùng một đơn đề nghị xác định trước mã số; Không có mẫu hàng kèm theo hay các tài liệu kỹ thuật của mặt hàng đề nghị xác định trước; Mục D tại Đơn đề nghị chưa có thông tin.


Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số để Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ sơn ICHI biết và thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.