Open navigation

Công văn 4200/BCT-CNNg Doanh nghiệp nội địa bán khoáng sản vào Khu phi thuế quan, Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất


BỘ CÔNG THƯƠNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4200 / BCT - CNNg 

V/v doanh nghiệp nội địa bán khoáng sản vào KPTQ, KCX, DNCX

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trả lời công văn số  2802 / TCHQ - GSQL  ngày 06 tháng 4 năm 2016 của quý Tổng cục liên quan đến doanh nghiệp mua bán, trao đổi hàng hóa là khoáng sản giữa doanh nghiệp nội địa với Khu phi thuế quan, Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số  114 / 2015 / NĐ - CP  ngày 09/11/2015 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 75 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp thuộc Khu phi thuế quan, Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, khi doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa vào Khu phi thuế quan, Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục xuất khẩu, chính sách mặt hàng áp dụng như khi xuất khẩu ra nước ngoài, đối với mặt hàng là khoáng sản là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, cần phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng khoáng sản xuất khẩu quy định tại Thông tư số  41 / 2012 / TT - BCT  ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Để tránh việc gian lận thương mại, mua khoáng sản trái phép, mua khoáng sản không được phép xuất khẩu hoặc chất lượng thấp (quặng thô) bán qua Khu phi thuế quan, Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất để xuất khẩu, thì việc xuất khẩu vào các khu vực này thực hiện như đối với trường hợp xuất khẩu ra nước ngoài là cần thiết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Thành

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.