Open navigation

Công văn 658/GSQL-GQ1 Tranh chấp hợp đồng mua bán quốc tế


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  658 / GSQL - GQ1 

V/v tranh chấp hợp đồng mua bán quốc tế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa đường Minh Đạt.

(Đ/c: Số 07/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận I, TP Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  101 / GĐ - PC  ngày 30/4/2016 của Công ty TNHH Nhựa đường Minh Đạt về việc tranh chấp về hợp đồng mua bán nhựa đường giữa 02 công ty này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở bộ hồ sơ hải quan đầy đủ do doanh nghiệp xuất trình theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 23/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Vướng mắc phát sinh giữa 02 Công ty liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng mua bán đã ký giữa 02 bên, đây là tranh chấp dân sự, do vậy không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Hải quan.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để  b / cáo) ;

  • Công ty Luật TNHH YKVN

    (Phòng 1102, Tầng 11, Tòa nhà Metropolitan,

235 Đồng Khởi, Q.1, TP Hồ Chí Minh);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.