Open navigation

Công văn 668/GSQL-TH Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  668 / GSQL - TH 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình.

(Đ/c: Số 52, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, Quảng Ninh)


Trả lời công văn số  18 / CV - TB  ngày 2/4/2016 của Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 91 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.