Open navigation

Công văn 3448/VPCP-KTN Xử lý trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3448 / VPCP - KTN 

V/v xử lý một số trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:


Bộ Tài chính;


Bộ Quốc phòng.

Về đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số  11996 / BQP - TM  ngày 23 tháng 12 năm 2015 về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất quốc phòng tại số 448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số  1747 / BQP - KTe  ngày 03 tháng 3 năm 2016 về việc chuyển mục đích sử dụng khu đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không- Không quân quản lý tại phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Giao Bộ Tài chính xem xét cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, không được để thất thoát tài sản Nhà nước.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài chính, Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các Phó Thủ tướng;

  • Các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài nguyên và Môi trường;

  • UBND Tp HCM;

  • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: K.TTH, PL; TGĐ TTĐT;

  • Lưu: VT, KTN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.