Open navigation

Công văn 3742/VPCP-KTN Cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của CTCP Hàng không Lưỡng dụng Ngôi sao Việt


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3742 / VPCP - KTN

V/v cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần Hàng không Lưỡng dụng Ngôi sao Việt.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số  3148 / BGTVT - VT  ngày 24 tháng 3 năm 2016 và ý kiến Bộ Tài chính (văn bản số  5747 / BTC - TCDN  ngày 28 tháng 4 năm 2016) về việc cấp Giấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần Hàng không Lưỡng dụng Ngôi sao Việt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện việc thẩm định và trình Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho doanh nghiệp, bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số  30 / 2013 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

  • Các Bộ: TC, QP, CA, KH&ĐT, TP;

  • Cục Hàng không Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: TH, KTTH, NC, PL; TGĐ Cổng TTTT;

  • Lưu: VT, KTN (3b)LM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.